Max 14 båtar per tillfälle, och som du redan vet gäller -först upp, sist i.

 

Regler för upptagning

 1. Medlem som öskar plats för vinterförvaring av båt inom klubbens område skall i god tid anteckna sig på lista i klubbhuset. Uppläggningsplats tilldelas medlemmarna i mån av tillgång och turordning. För vinteruppläggning debiteras avgift 50:- per m²

 2. Medlem som önskar plats för uppläggning av båt under sommarperioden skall lämna skriftlig ansökan härom till styrelsen. Plats anvisas av styrelsen i den mån det inte hindrar planerade arbeten och kravet att hålla klubbens område snyggt och prydligt. För sommaruppläggning debiteras avgift enligt styrelsens beslut.

 3. Sjösättning och upptagning verkställs på dagar som styrelsen beslutar.

 4. Såväl upptagning som sjösättning och vinterförvaring sker helt på båtägarens egen risk och ansvar. Klubben ikläder sig inte ansvar för skada på vare sig personal eller materiel.

 5. Båt skall före upptagning vara länsad från vatten. Tyngre barlast och tyngre lösa inventarier skall vara urtagna.

 6. Eventuell avmastning skall vara gjord före upptagningsdagen. Varje mast och bom som förvaras i mastskjulet skall vara försedd med ägarens namn och adress.

 7. Försäkringsbevis måste uppvisas innan båten kan lyftas. Det är båtägarens försäkring som täcker eventuella skador.

 8. Bockar och pallning skall vara i ordning och finnas på plats före det att upptagningen börjar.

 9. Båttäckning får inte överstiga båtens största bredd med mer är 30 cm på varje sida.  Ej heller får täckningens längd överstiga båtens största längd med mer är 30 cm i varje ända.

 10. Båten skall skall vara märkt med båtägarens namn och medlemsnummer. Märkningen ska vara anbringad så att den lätt kan läsas från marken utan att lyfta på täckning eller motsvarande

 11. Bockar, täckning med mera som förvaras på klubbens område skall, då den inte används, förvaras på angiven plats. Materielen skall flyttas till angiven plats inom en vecka efter sjösättningen. All materiel skall vara märkt med båtägarens namn och adress. Materiel som lämnas kvar kommer att bortföras som sopor.

 12. Tomma färgburkar samt förbrukat utrustningsmateriel skall läggas i sopcontainern.  Rester av färg och lösningsmedel är den enskilda båtägaren skyldig att deponera på kommunens särskilda uppsamlingsanläggningar. Trassel, trasor och dylikt indränkta i linolja får på grund av självantändningsrisken inte deponeras inom klubbens område.

 13. Det är förbjudet att förvara bensin, brännolja och gasol, annat än i fasta tankar, i båten under uppläggningstiden.

 14. Klubben tillhörig utrustning skall snarast efter användandet återställas på avsedd plats.