Medlemsavtal

Eneby Båtklubb


Medlems- / båtplatsavtal

Eneby Båtklubb tecknar avtal med Båtägaren, endast medlem, hamn eller uppläggningsplats enligt nedanstående villkor.


Alla båtar måste vara försäkrade och kopia på senaste försäkringsbrev skickas till EBK.


Har avgift för hamn- respektive uppställningsplats ej inkommit inom föreskriven tid kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan.


Båtägaren är skyldig att känna till och noga följa de anvisningar och föreskrifter som gäller inom Eneby Båtklubbs område. Regler och föreskrifter finns tillgängliga i klubbstugan eller på hemsidan: www.enebybk.se


Båtar, master, båtvagnar, pallningsvirke samt täckningsmaterial som förvaras inom EnebyBåtklubbs område skall vara märkta med medlemsnummer.


Båtvagnar, pallningsvirke samt täckningsmaterial skall förvaras på angiven plats.


Omärkt material kommer att kasseras.


Båtar, master, båtvagnar, pallningsvirke samt täckningsmaterial som ej är bortaget från Eneby Båtklubbsområde 3 månader efter uppsagt medlemskap tillfaller EnebyBåtklubb.


Uppsägning av sommarplats senast sista mars förkommande säsong.

Uppsägning av vinterplats senast sista augusti förkommande säsong.Avtal/Medlems nr.


Båtplats nr.


Önskar:


Vara Medlem  □      Bryggplats  □       Trailer/båtvagn   □

Ramp              □       Bytaplats   □        Vinterplats         □

Bricka             □      Sjösättning  □       Upptagning        □
Personnummer _________________________________________


Namn _________________________________________________


Adress ________________________________________________


Postnummer ____________ Postadress______________________


Telefon_____________________ Mobil ______________________


Hemlig adress □


E-post _________________________________________________


Kan ta emot post via e-post        □


Yrke___________________________________________________


Båtuppgifter


Motorbåt     □         Segelbåt     □         Motorseglare    □

Styrpulpet   □         Övrigt (Roddbåt,Jolle)                     □


Fabrikat och modell: ______________________________________


Tillverkningsår: __________________________________________


Båtensnamn/segelnr: _____________________________________


Bottensanerad från TBT: JA/ÅR: ______________ NEJ: __________


Inombordare      □       Utombordare    □          Drivmedel: _____________


Längd ___________ Bredd ____________ Djup __________ Vikt __________


Försäkringsbolag ______________________


Försäkringsnr _________________________


Säkerhetsbesiktigad ja  □  nej    □     Ansvarsförsäkrad    □


Trailer/Båtvagn: Reg.nr ___________ Längd _________ Bredd ___________


Detta avtal har upprättats i två identiska exemplar, varav parterna tagit var sitt.


Ort/Datum                                                            Ort/Datum


SÖDERTÄLJE 2018-


EnebyBåtklubb                                                      Medlem