Heta arbeten

Eneby Båtklubb

Heta arbeten


Inom EBK.s område är det tillåtet att utföra tillfälliga arbeten med hög temperatur,

så kallade ”heta arbeten”, om följande regler följs samt att arbetet i vissa fall (se

nedan) har anmälts till styrelsen eller till av styrelsen utsedd brandskyddsansvarig.


1. Som medlem och innehavare av båt som förvaras inom EBK:s område är man

    skyldig att ha en gällande båtförsäkring/hemförsäkring som ger ersättning vid

    brandskada.


2. Medlem som ska utföra ”heta arbeten” inom EBK:s område skall ha

    nödvändiga kunskaper och ha tagit del av nedanstående regler sam skriftligen

    redovisats della till klubbens styrelse


3. Annan person eller näringsidkare som skall utföra ”heta arbeten” inom EBK: s

    område skall även den inneha nödvändiga kunskaper för detta samt ha tagit del

    av klubbens regler för dessa arbeten. Medlemmen är då skyldig att informera

    om vilka regler som gäller. Om medlemmen anlitar en näringsidkare, skall

    medlemmen begära att få se dennes certifikat (”Heta arbeten”, utfärdat av

    Svenska brandförsvarsföreningen), alternativt låta den som ska utföra arbetet

    skriva på och godkänna EBK: s regler innan arbetet på börjas. Medlemmen är

    sedan skyldig att snarast skicka in denna person/personers/företags

    godkännande av EBK: s regler till klubbens styrelse


4. Vid all svetsning eller skärande bearbetning inomhus skall styrelsen eller den

    person som styrelsen utsett att sköta klubbens brandskydd informeras i god tid

    innan arbetet påbörjas. Styrelsen eller brandskyddsansvarig kommer då att

    inspektera arbetsplatsen och utfärda ett tidsbegränsat tillstånd för tillfälliga

    ”heta arbeten” med eventuella villkor som gäller för det arbete som redovisats.

    Dessutom måste det alltid finnas en utsedd brandvakt vars namn skall anges i

   det tidsbegränsade tillstånd som utfärdas.


5. Det är tillåtet att utomhus utföra alla ”heta arbeten” som nämns i dessa regler

    inom EBK: s område. Dessa arbeten behöver inte anmälas till styrelsen eller

    brandskyddsansvarig. Vid svetsning eller skärande bearbetning måste det dock

    finnas en utsedd brandvakt.


6. Svetsutrustning skall vara felfri och vara försedd med bakslagsspärr, backventil

    och skyddshandske.


7. Minst två godkända och fungerande brandsläckare eller andra tillförlitliga

    släckutrustningar skall finnas tillgängliga vid arbetsplatsen vid ”heta arbeten”

    och vara möjliga att använda om brand skulle uppstå. (Det räcker inte med att

    det sitter två brandsläckare i båten, om arbetet utförs på utsidan av båten).


8. Arbetsplatsen skall före arbetets start vara städat och vid behov vattnad.

    Brännbart material på eller i närheten av arbetsplatsen skall skyddas eller

    plockas bort. Detta gäller i synnerhet öm arbetet skall utföras inomhus. Då

    krävs att även tillträde till intilliggande grannars båtar som också måste vara

    inspekterade och åtgärdade före arbetets påbörjas. Grannarnas båtplatser måste

    dessutom kunna inspekteras regelbundet tills arbetet är avslutat. Dessutom

    måste eventuella villkor som utfärdats av styrelsen eller den person som

    styrelsen utsett att sköta klubbens brandskydd vara uppfyllda.


9: När svetsning eller skärande bearbetning inomhus är avslutat måste platsen

    bevakas minst 2 timmer efter att det ”heta arbetet” är avslutat. Därefter kan en

    efterkontroll genomföras, Vid övriga ”heta arbeten” skall platsen där de ”heta

    arbetet” gjorts noggrant kontrolleras innan arbetsplatsen lämnas utan tillsyn.


10. Om någon form av arbete kräver värme, t ex vid limning eller

    plastningsarbeten får dessa inte lämnas utan uppsikt. Om värmare skall lämnas

    utan uppsikt exempelvis under natten skall styrelsen eller den person som

    styrelsen utsett att sköta klubbens brandskydd informeras innan arbetet

    påbörjas. Styrelsen eller brandskyddsansvarig kommer då att vid behov

    inspektera arbetsplatsen och utfärda ett tidsbegränsat tillstånd med eventuella

    villkor som gäller för det arbete som redovisats.