Bas Förbund logo

Arbetsplikten

Arbetsplikten

Arbetsplikten innebär att alla medlemmar är tvungna att ställa upp med ett visst antal arbetsdagar per år. Detta är insatser vi behöver för att verksamheten ska kunna fungera, då vår klubb inte har ekonomi för leja alla insatser utifrån.

Vissa år som i år till exempel, har vi behövt bygga en ny E-brygga. Styrelsen har därför nödgats lägga in många fler arbetsdagar än vanligt. Datumen för dem går att hitta i vårt kalendarium.

I vårt övergripande styrdokument så följande

– Registrerad båtägare som nyttjar klubbens hamnar är skyldig att utföra arbetsuppgifter i klubben. Arbetspliktig medlem som inte har rimliga skäl att bli befriad, har arbetsplikt. Överenskommelse om frihet från arbetsplikt görs med styrelsen efter skriftlig hemställan. Styrelse och andra funktionärer utför sin arbetsplikt inom sitt förtroendeuppdrag.

– Antal timmar arbetsplikt är normalt bestämt till 10, men kan ändras efter behov, efter beslut av styrelsen i början på året.

– För undvikande av fel är du skyldig att själv förvissa dig om att du är antecknad till arbetsplikt.

– Medlem som ej fullgjort sin arbetsplikt, debiteras enligt fastslagen avgift.