Bas Förbund logo

Styrdokument

För den som önskar finns här Styrdokument i pdf-format (Skulle avvikelser förekomma, är det pdf-dokumentet som gäller)

Styrdokument för Eneby Båtklubb

Antaget 2016-08-03

Eneby Båklubb (se klubbens hemsida; www.enebybk.se) bildades 1978 och har ca 230 medlemmar. Klubben är ansluten till Sörmlandskustens Båtförbund och är därmed ansluten till Svenska Båtunionen. För att hålla kostnaderna för båtlivet på rimlig nivå för medlemmarna, drivs verksamheten helt på ideell bas. Vilket förutsätter att alla hjälps åt. Styrdokumenten för klubben är ”Stadgar för Eneby Båtklubb” och ”Ordningsregler för Eneby Båtklubb”.

Stadgar beslutas/ändras på årsmöte. Ordningsregler uppdateras löpande och beslutas/ändras av styrelsen för EBK och meddelas på medlemsmöten och hemsida. Det är varje medlems skyldighet att informera sig om gällande stadgar och ordningsregler. Är du osäker i något sammanhang? – Fråga funktionärer och övriga medlemmar!

Ordningsregler

Om EBK:s stadgar och regler ej efterföljs, riskerar man att bli avstängd/utesluten. Medlems som underlåter att följa ordningsreglerna efter tillsägelse från ansvarig funktionär äventyrar sin rätt till båt/landplats. Eventuell påföljd beslutas av klubbstyrelsen. (Se stadgar)

Hamnar & varv

– Båtarna skall vara förtöjda på markerade platser vid brygga eller mellan bommar.

– Fästet till bryggan ska vara av sådan art och dimension att risk för att båten sliter sig minimeras. Allt förtöjningsgods ska vara väldimensionerat och framtill försedd med fjädrande anordning (metall eller gummifjädring) Fästet baktill på stolpen får inte vara av sådan art att den riskerar att repa grannbåten. Båtägaren är alltid ansvarig för skador på brygga och andra båtar som uppkommer p g a bristande förtöjningsmaterial. Fendrar av med väldimensionerade fendrar. Y-bommar där båtägares båt ligger ska vid varje möjligt tillfälle kontrolleras avseende brister, t ex förlorade sprintar. Då allvarliga brister i anläggningen upptäcks kontaktar båtägaren hamnfogde/styrelse. Vid enklare reparationer utförs detta av båtägaren.

– Var försiktig om andras egendom och visa omdöme och gott sjömanskap vid manövrer i hamnen.

– Hundar får EJ vara lösa.

– Grindar skall alltid hållas stängda/låsta.

– Uppläggningsområdena är avsedda för båtar med tillhörande materiel. Sommartid när du vistas på sjön kan du parkera din bil på området. Biltvätt, bilreparationer liksom kommersiellt båtbygge är dock ej tillåtet! Parkera inte din bil så att den står i vägen för sjösättning/torrsättning.

Fråga hamnfogde/styrelse om du är osäker.

Sjö- och torrsättning

– Sjö- och torrsättning är förbehållet de medlemmar som har sommar eller vinterplats på klubbens bryggor eller område.

– Båtplatsavtal och giltigt försäkringsbesked för din båt skall visas i samband med sjö- och torrsättning.

– Sjö- torrsättning kommer att vägras om medlem har obetalda fakturor, eller saknar försäkring.

– Det är förbjudet för medlem att sjö- torrsätta trailerbåtar som ej är registrerade i EBK. Önskas båtlyft med truck, kontakta styrelsen.

– Sjö- torrsättningsdagar anslås i pärm i klubbhuset.

– Listor för sjö- torrsättning anslås på hemsidan och i klubbhuset den 20 augusti. Trailerbåtar som hanteras av båtägaren måste vara parkerade på nedre plan. Kontrollera torrsättningsdatum!

– Alla har skyldighet att hjälpa till vid sjö- torrsättning. Behovet bestäms av styrelsen.

– Förvaring för vaggor, vagnar m m på land är förbehållet medlemmar med sommar- eller vinterplats.

– Medlem som önskar nyttja varvsområdet för båtuppläggning sommartid (1 juni t o m dag för första upptagningsdag) skall skriftligen ansöka hos styrelsen senast 1 april och om tillstånd erhålles betala fastställd avgift. Om Du har kvar Din båt på land utan tillstånd debiteras fastställd avgift per dygn som du ligger kvar på land. Du kan få tillstånd för sådan landuppläggning i maximalt två (2) år. Därefter skall båt sjösättas eller avlägsnas från hamnområdet.

– Plats för Din båt bestäms av styrelsen.

– Din pallning skall märkas med en tydlig skylt som visar namn, medlemsnummer samt telefonnummer.

– Din mast skall märkas med namn och telefonnummer.

– Uppläggningsmaterial såsom vaggor, bockar, trailer, presenningar m m ska vara undanställt på av styrelsen anvisad plats.

– Båt på trailer skall placeras på anvisad plats. Den skall märkas med namn och telefonnummer.

– Trailer & båtvagnar som ej kan flyttas för hand får ej finnas på klubbens område.

Elanvändning och elsäkerhet

– Klubben har en underdimensionerad elförsörjning, varför det är extra viktigt att du följer anvisningarna för elanvändning. Vid minsta tvekan, rådgör med styrelsen.

– Privat elektrisk utrustning ska vara godkänt enligt elsäkerhetsverkets regler.

– För belysning disponerar du ca 100 watt och utöver detta det du behöver för ”normal” tillfällig användning av arbetsmaskiner såsom dammsugare, slipmaskiner etc.

– Alla försiktighetsåtgärder för undvikande av brandfara måste vidtas.

– Det är inte tillåtet att ändra i den fasta installationen utan godkännande från styrelsen.

– Batteriladdare av äldre typ (transformatorladdare utan reglering) får ej lämnas utan tillsyn under laddning (Brandfara). Automatladdare kan användas över en (1) natt om den har korrekt inkopplad jordfelsbrytare och är säkrad mot kortslutning, överladdning och överhettning. Långvarig inkoppling är ej tillåten.

Brandskydd

– Håll god ordning och samla inte bråte som kan orsaka brandfara. Fri väg skall finnas runt båten.

– Kärl med färgavfall eller ämnen som kan självantända får självklar ej förvaras inom klubbens område.

– Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle och gasolutrustning regelbundet.

– Vid svetsning, kapning med vinkelslip, så kallade heta arbeten, skall styrelsen kontaktas.

Arbetsplikt

– Registrerad båtägare som nyttjar klubbens hamnar är skyldig att utföra arbetsuppgifter i klubben. Arbetspliktig medlem som inte har rimliga skäl att bli befriad, har arbetsplikt. Överenskommelse om frihet från arbetsplikt görs med styrelsen efter skriftlig hemställan. Styrelse och andra funktionärer utför sin arbetsplikt inom sitt förtroendeuppdrag.

– Antal timmar arbetsplikt är normalt bestämt till 10, men kan ändras efter behov, efter beslut av styrelsen i början på året.

– För undvikande av fel är du skyldig att själv förvissa dig om att du är antecknad till arbetsplikt.

– Medlem som ej fullgjort sin arbetsplikt, debiteras enligt fastslagen avgift.

Vaktplikt

– Registrerad båtägare som har sommar- eller vinterplats vid brygga eller på land på klubbens varv, har vaktskyldighet med två nätter per år.

– Vaktskyldig medlem som inte har rimliga skäl att bli befriad, har vaktplikt. Överenskommelse om vaktfrihet görs med styrelsen efter skriftlig hemställan.

– Två vakter skall gå per vakttillfälle.

– Medlem som ej fullgjort vaktplikt, debiteras en fastställd avgift.

– Registrerad båtägare kan gå en extra vaktnatt som då kvittas mot arbetsplikt. OBS ej tvärtom. Du får ej välja fredag eller lördag som extra vaktnatt.