Bas Förbund logo

Sjösättning

Sjösättning

1. Sjösättnings dagen är på förhand bestämd beroende på upptagningsdagen.
2. Sjösättning verkställs på dagar som styrelsen beslutar. Se nedan
3. Sjösättning sker helt på båtägarens egen risk och ansvar. Klubben ikläder sig inte
ansvar för skada på vare sig personal eller materiel.
4. Båt skall före sjösättning vara klargjord och lämpligt förtöjningsgods skall vara
fastgjort i såväl för som akter
5. Försäkringsbevis måste uppvisas innan båten kan lyftas. Det är båtägarens
försäkring som täcker eventuella skador.
6. Förtöjningar vid bryggplatsen bör vara förberedda så långt möjligt.
7. Bockar, täckning med mera som förvaras på klubbens område skall, då den inte
används, förvaras på angiven plats. Materielen skall flyttas till angiven plats
omedelbart efter det att sjösättningen avslutats. All materiel skall vara märkt med
båtägarens namn och medlemsnummer. Materiel som lämnas kvar kommer att
bortföras som sopor.
8. Båtägaren är skyldig att delta i sjösättningsarbetet under hela tiden sjösättning
pågår, dock med undantag för den tid det tar att förtöja den egna båten. Det är till
exempel inte tillåtet att börja masta på den egna båten innan sjösättningsarbetet
är avslutat för dagen
9. Klubben tillhörig utrustning skall snarast efter användandet återställas på avsedd
plats.
10. Sjösättningsrampen får inte utnyttjas under tiden annan sjösättning pågår
MAJ
Från första helgen
Listor finns i klubbhuset from 4/4.
Vid frågor kontakta Stefan Andersson 073 823 22 17