Bas Förbund logo

Heta arbeten

Heta arbeten

Med heta arbeten avses sådant som riskerar att orsaka brand eller annan skada.

Inom EBK:s område är det tillåtet att utföra tillfälliga arbeten med hög temperatur, så kallade ”heta arbeten”, om följande regler följs samt att arbetet i vissa fall (se nedan) har anmälts till styrelsen eller till av styrelsen utsedd brandskyddsansvarig.

1. Som medlem och innehavare av båt som förvaras inom EBK:s område är man skyldig att ha en gällande båtförsäkring/hemförsäkring som ger ersättning vid brandskada.

2. Medlem som ska utföra ”heta arbeten” inom EBK:s område skall ha nödvändiga kunskaper och ha tagit del av nedanstående regler sam skriftligen redovisats della till klubbens styrelse.

3. Annan person eller näringsidkare som skall utföra ”heta arbeten” inom EBK: s område skall även den inneha nödvändiga kunskaper för detta samt ha tagit del av klubbens regler för dessa arbeten. Medlemmen är då skyldig att informera om vilka regler som gäller. Om medlemmen anlitar en näringsidkare, skall medlemmen begära att få se dennes certifikat (”Heta arbeten”, utfärdat av Svenska brandförsvarsföreningen), alternativt låta den som ska utföra arbetet skriva på och godkänna EBK: s regler innan arbetet på börjas.

Medlemmen är sedan skyldig att snarast skicka in denna person/personers/företags godkännande av EBK: s regler till klubbens styrelse.

4. Vid all svetsning eller skärande bearbetning inomhus skall styrelsen eller den person som styrelsen utsett att sköta klubbens brandskydd informeras i god tid innan arbetet påbörjas.

Styrelsen eller brandskyddsansvarig kommer då att inspektera arbetsplatsen och utfärda ett tidsbegränsat tillstånd för tillfälliga ”heta arbeten” med eventuella villkor som gäller för det arbete som redovisats.

Dessutom måste det alltid finnas en utsedd brandvakt vars namn skall anges i det tidsbegränsade tillstånd som utfärdas.

5. Det är tillåtet att utomhus utföra alla ”heta arbeten” som nämns i dessa regler inom EBK: s område. Dessa arbeten behöver inte anmälas till styrelsen eller brandskyddsansvarig. Vid svetsning eller skärande bearbetning måste det dock finnas en utsedd brandvakt.

6. Svetsutrustning skall vara felfri och vara försedd med bakslagsspärr, backventil och skyddshandske.

7. Minst två godkända och fungerande brandsläckare eller andra tillförlitliga släckutrustningar skall finnas tillgängliga vid arbetsplatsen vid ”heta arbeten” och vara möjliga att använda om brand skulle uppstå. (Det räcker inte med att det sitter två brandsläckare i båten, om arbetet utförs på utsidan av båten).

8. Arbetsplatsen skall före arbetets start vara städat och vid behov vattnad. Brännbart material på eller i närheten av arbetsplatsen skall skyddas eller plockas bort. Detta gäller i synnerhet öm arbetet skall utföras inomhus. Då krävs att även tillträde till intilliggande grannars båtar som också måste vara inspekterade och åtgärdade före arbetets påbörjas. Grannarnas båtplatser måste dessutom kunna inspekteras regelbundet tills arbetet är avslutat.

Dessutom måste eventuella villkor som utfärdats av styrelsen eller den person som styrelsen utsett att sköta klubbens brandskydd vara uppfyllda.

9: När svetsning eller skärande bearbetning inomhus är avslutat måste platsen bevakas minst 2 timmer efter att det ”heta arbetet” är avslutat. Därefter kan en efterkontroll genomföras, Vid övriga ”heta arbeten” skall platsen där de ”heta arbetet” gjorts noggrant kontrolleras innan arbetsplatsen lämnas utan tillsyn.

10. Om någon form av arbete kräver värme, t ex vid limning eller plastningsarbeten får dessa inte lämnas utan uppsikt. Om värmare skall lämnas utan uppsikt exempelvis under natten skall styrelsen eller den person som styrelsen utsett att sköta klubbens brandskydd informeras innan arbetet påbörjas. Styrelsen eller brandskyddsansvarig kommer då att vid behov inspektera arbetsplatsen och utfärda ett tidsbegränsat tillstånd med eventuella villkor som gäller för det arbete som redovisats.