Bas Förbund logo

Medlemsavtal

Medlemsavtalet är under omarbetning, och kommer snart

finnas här i en ny version!  

Medlemsavtal finns i pdf-format här.

Medlems- / båtplatsavtal

Eneby Båtklubb tecknar avtal med Båtägaren, endast medlem, hamn eller uppläggningsplats enligt nedanstående villkor.

Alla båtar måste vara försäkrade och kopia på senaste försäkringsbrev skickas till EBK.

Har avgift för hamn- respektive uppställningsplats ej inkommit inom föreskriven tid kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan.

Båtägaren är skyldig att känna till och noga följa de anvisningar och föreskrifter som gäller inom Eneby Båtklubbs område. Regler och föreskrifter finns tillgängliga i klubbstugan eller på hemsidan: www.enebybk.se

Båtar, master, båtvagnar, pallningsvirke samt täckningsmaterial som förvaras inom EnebyBåtklubbs område skall vara märkta med medlemsnummer.

Båtvagnar, pallningsvirke samt täckningsmaterial skall förvaras på angiven plats.

Omärkt material kommer att kasseras.

Båtar, master, båtvagnar, pallningsvirke samt täckningsmaterial som ej är bortaget från Eneby Båtklubbsområde 3 månader efter uppsagt medlemskap tillfaller EnebyBåtklubb.

Uppsägning av sommarplats senast sista mars förkommande säsong.

Uppsägning av vinterplats senast sista augusti förkommande säsong.

Avtal/Medlems nr.

Båtplats nr.

Önskar:

Vara Medlem □ Bryggplats □ Trailer/båtvagn □

Ramp □ Bytaplats □ Vinterplats □

Bricka □ Sjösättning □ Upptagning □

Personnummer _________________________________________

Namn _________________________________________________

Adress ________________________________________________

Postnummer ____________ Postadress______________________

Telefon_____________________ Mobil ______________________

Hemlig adress □

E-post _________________________________________________

Kan ta emot post via e-post □

Yrke___________________________________________________

Båtuppgifter

Motorbåt □ Segelbåt □ Motorseglare □

Styrpulpet □ Övrigt (Roddbåt,Jolle) □

Fabrikat och modell: ______________________________________

Tillverkningsår: __________________________________________

Båtensnamn/segelnr: _____________________________________

Bottensanerad från TBT: JA/ÅR: ______________ NEJ: __________

Inombordare □ Utombordare □ Drivmedel: _____________

Längd ___________ Bredd ____________ Djup __________ Vikt __________

Försäkringsbolag ______________________

Försäkringsnr _________________________

Säkerhetsbesiktigad ja □ nej □ Ansvarsförsäkrad □

Trailer/Båtvagn: Reg.nr ___________ Längd _________ Bredd ___________

Detta avtal har upprättats i två identiska exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Ort/Datum Ort/Datum

SÖDERTÄLJE 2018-

EnebyBåtklubb Medlem